Идрлһн

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
Эн зургт бәәсн y=ax Ги татасң солю a йозурта: 10 йозурта (ноһан), e йозурта (улан), 2 йозурта (көк), болн ½ йозурта(циан). Цуг эн зургт бәәсн Ги татасң (0,1) цег орад бәәнә, яһад гиҗ, ямаран болв чигн, хоосн тойг биш йозурта Идрлһн, 0 идрдсн 1 болхм. Эн x=1 бәәхлә y берк йозурин беркд әдл болна яһад гиҗ, ямаран болв чигн тойг, 1 идрдсн саак кевтән бәәнә.

Идрлһн гисн эсвин үүл цаасд an бичәтә бәәдг. Идрлһнд хойр тойг кергтә. Негдгч йозур нертә a гисн болн хойрдгч идр нертә n гисн. Тер n эс-Эсргү бүкл тойг бәәхлә, Идрлһн ол давтсн холвлһн болна:

эс-Эсргү бүкл тойгин холвлһн ол давтсн немлһн болдг әдл: