Аһулһур шилҗх

Бүкл тойг

Wikipedia-с

Йиртимҗин тойг багтаҗ авсан 0 тойг (0, 1, 2, 3, ...) болн эднин эсргү тойг (0, −1, −2, −3, ...) хамдан Бүкл тойг болдыг бәәнә. Үлгүрлахд, 65, 7, болын −756 Бүкл тойг болхий; 1.6 болын 1½ Бүкл тойг болдыг биш.