Шин хүврлтс

Викидк сүүлин хүврлтсиг эн халхас хәләҗ болх.

Сар, өдр, шинҗ төрләр шүүх көснгт Сүүлин 1 | 3 | 7 | 14 | 30 өдрин 50 | 100 | 250 | 500 хүврлтиг үзүлх
Нуух бүртклтә кергләч | Бүрткл уга кергләчнриг Нуух | Мини ясврмудыг Нуух | Роботмудыг Үзүлх | Баһ зергин ясврмудыг Нуух | Үзүлх халхин әңглл | Үзүлх Викиданные
10 Бар сарин 2023 10:17-с хөөнк шин ясврмудыг үзүлх.
   
 
Товчлсн үгмүдин җигсәлт:
Ө
Викиданные ясвр
Ш
Шин халх үүссн бәәнә (бас хәләтн шин халхсин даралл)
б
Баһ зергин ясвр
к
Робот күцәсн ясвр
(±123)
Оңдарсн байт-кемҗән
Түр-зуур үзх халх

10 Бар сарин 2023

9 Бар сарин 2023

8 Бар сарин 2023

7 Бар сарин 2023

6 Бар сарин 2023

5 Бар сарин 2023

4 Бар сарин 2023

3 Бар сарин 2023