Шин хүврлтс

Викидк сүүлин хүврлтсиг эн халхас хәләҗ болх.

Сар, өдр, шинҗ төрләр шүүх көснгт Сүүлин 1 | 3 | 7 | 14 | 30 өдрин 50 | 100 | 250 | 500 хүврлтиг үзүлх
Нуух бүртклтә кергләч | Бүрткл уга кергләчнриг Нуух | Мини ясврмудыг Нуух | Роботмудыг Үзүлх | Баһ зергин ясврмудыг Нуух | Үзүлх халхин әңглл | Үзүлх Викиданные
19 Мөрн сарин 2024 21:29-с хөөнк шин ясврмудыг үзүлх.
 
Товчлсн үгмүдин җигсәлт:
Ө
Викиданные ясвр
Ш
Шин халх үүссн бәәнә (бас хәләтн шин халхсин даралл)
б
Баһ зергин ясвр
к
Робот күцәсн ясвр
(±123)
Оңдарсн байт-кемҗән
Түр-зуур үзх халх

19 Мөрн сарин 2024

18 Мөрн сарин 2024

17 Мөрн сарин 2024

16 Мөрн сарин 2024

15 Мөрн сарин 2024

14 Мөрн сарин 2024

13 Мөрн сарин 2024