Аһулһур шилҗх

Эсрегү тойг

Wikipedia-с
(Эсргү тойг-с чиглүлгдв)

Эсрегү болын эс-Эсрегү бәәдегень Бәәлһан тойгин онч. Эсрегү тойг 0 баһта. Үлгүрлахд, -1.414, -1. Хоосын тойг 0 бийинь Эсрегү биш болын эс-Эсрегү биш.