Эсргү тойг

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Эсргү болн эс-Эсргү бәәдгнь Бәәлһн тойгин онч. Эсргү тойг 0 баһта. Үлгүрлхд, -1.414, -1. Хоосн тойг 0 бийинь Эсргү биш болн эс-Эсргү биш.