Аһулһур шилҗх

Идрилһан

Wikipedia-с
Эн зургт бәәсын y=ax Ги татасаң солю a йозурта: 10 йозурта (ноһан), e йозурта (улан), 2 йозурта (көк), болн ½ йозурта(циан). Цуг эн зургут бәәсын Ги татасаң (0,1) цег орад бәәнә, яһад гиҗ, ямаран болв чигин, хоосан тойг биш йозурта Идрилһан, 0 идридсан 1 болхам. Эн x=1 бәәхлә y берк йозурин беркед әдл болна яһад гиҗ, ямаран болв чигин тойг, 1 идрдсн саак кевтән бәәнә.

Идрилһан гисн эсвин үүл цаасад an бичәтә бәәдег. Идрилһанд хойр тойг кергетә. Негдегче йозур нертә a гисн болн хойрдагче идр нертә n гисын. Тер n эс-Эсргү бүкл тойг бәәхлә, Идрилһан ол давтасан холвалһан болна:

эс-Эсргү бүкл тойгин холвлһн ол давтасан немлһн болдыг әдл: