Нүр халх

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Википедь гисн күн болһн бичҗ болн ясч болгдм
сул медрлин бичгт тавта мөрлҗ ортн!

Бар сарин 9. Эндр хальмг келнд бичсн 2022 зүүл бәәнә.
Wbar blue.jpg
Шин зүүл эклх


Wbar blue.jpg
Бикипедь юмб?
Wikipedia-xal-logo-byTsebeen.png

Бикипеди - сул, орҗ болм, олна келнә, олн медрлтә толь бичг. Терүнә нернь «бики», «энциклопедия» хойрин сүүрәс эклнә.

Икәр 13 сай зүүлс (2022 Өөрдин келнд) эврә дурар цуг нарт делкән орлцачнрар бичсн. Тер зүүлс болвчн Бикипеди орҗ болдг чиклҗ чадна. Бикипеди - суңһцин толь бичг бәәнә.

Ханьдлтн!

Wbar blue.jpg
Бус келәр бичсн Бикипедьс
Цуһар бəəдг Бикипедин буулһавр · Келн хоорнд зөвшллһн · Шин келн Бикипедин эклх яһад дахлһн
Wbar green3.jpg
Нерн Өөрдин Келн
Төрскн нерн Өөрдин Келн, Хальмг келн
Күүндг нутг Орсин Ниицән, Китдин Улс Орн, Монһлмудин Орн

Өөрдин келн (Тод бичг: ᡆᡕᡅᠷᠠᡑ ᡘᡄᠯᡄᠨ), талданар Хальмг келн болдг. Эн келәр кезәнк Дөрвн Өөрдин олн әмтн дуһарла, ода цагт Хальмг Таңһчд, Китдин Улс Орнд Шинҗәнд, Көкнуурт, Алшаад, Көлнбүүрт, Монһлмудин Орнд Өөрдә әмтн дуһарҗана.

1924 җилин хөөн Хальмг Таңһчд тод бичг бичәр эдллә. Ода Тод бичгәр һанцхн Шинҗәнин Өөрдә әмтн бичҗәд бәәнә. Дөрвн Өөрдин улсин бичг бәәсмн Тод бичги Зая-Пандитар үвлд, 1648 җилд моңһл бичгә сүүрәс бүтәлв. Өндр Орсн Ниицәнд Өөрдин келн кирилл үзгәр бичсмн. Монһлмудин Орн Өөрдин келн гөрдлҗәнә. Ховд, Увс, Баян өлгә, Көвсгл әмгүдд албн бишәр күүндҗана.


Тод бичг (ᡐᡆᡑᡆ ᡋᡅᡔᡅᡎ тодо бичиг) — Дөрвн Өөрдин улсин бичг бәәсмн. Эн бичг Зая-Пандитар үвлд, 1648 җилд моңһл бичгә сүүрәс бүтәлв. Энүнә цаһан толһад 29 үзгүд бәәнә: А, Э, И, О, У, Ө, Ү, Н, Ң, Х, Һ, Б, П, Ф, С, Ш, Т, Д, Л, М, Ц, Ч, З, Җ, Й, К, Г, Р, В, болн узгүд төвдин болн энетекдин келәр бичх — галигуд гидг үзгүд нерәдсмн.

Тод бичг Хальмг Таңһчд 1924 җилә хөөн элзлла. Ода тод бичгиг Хальмг Таңһчин школд, ик сурһульд сурҗ сурна.

Wbar green3.jpg
Туста заалһуд
Талдан Бикимедиа төслүд
Цуг бәәдг Бикипедин буулһаврин төлә энд хәләтн: Wikipedia portal
Сул толь
Бикитоль
Сул келсн үгин саң
Бикикелсн
Сул зургин, үзгдлин, соңсврин саң
Бикихадһл
Сул йоста бичгин саң
Бикимедсн
Секәтә дегтрин саң
Бикидегтр
Цуг Бикимедиа төслин таарлһна һазр
Мета Бикимедиа