Нүр халх

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Википедь гисн күн болһн бичҗ болн ясч болгдм
сул медрлин бичгт тавта мөрлҗ ортн!

Туула сарин 18. Эндр хальмг келнд бичсн 2070 зүүл бәәнә.
Wbar blue.jpg
Шин зүүл эклх


Wbar blue.jpg
Википедь юмб?
Wikipedia-xal-logo-byTsebeen.png

Википеди - сул, орҗ болм, олна келнә, олн медрылтә толь бичиг. Терүнә нернь «вики», «энциклопедия» хойрин сүүрәс эклнә.

Икәр 13 сай зүүлс (2070 Хальмг келнд) эврә дурар цуг нарт делкән орлацачнрар бичисн. Тер зүүлс болвычен Википеди орҗ болдыг чиклеҗ чадна. Википеди - суңһцин толь бичиг бәәнә.

Ханьдлатн!

Wbar blue.jpg
Бус келәр бичисн Википедьс
Цуһар бəəдг Википедин буулһавр · Келн хоорнуд зөвшллһн · Шин келн Википедин эклх яһад дахлаһан
Wbar green3.jpg
Нерн Хальмг Келн
Төрскн нерн Хальмг Келн, Хальмг келн
Күүндг нутг Орсин Ниицән, Китдин Улс Орн, Монһлмудин Орн

Хальмг келн (Тодо бичиг: ᡆᡕᡅᠷᠠᡑ ᡘᡄᠯᡄᠨ), талданар Хальмг келн болдыг. Эн келәр кезәнк Дөрвн Хальмг олн әмтин дуһарла, ода цагт Хальмг Таңһчд, Китдин Улс Орнд Шинҗәнд, Көкнуурт, Алшаад, Көлнбүүрт, Монһлмудин Орнд Хальмгә әмтн дуһарҗана.

1924 җилин хөөн Хальмг Таңһчд тодо бичиг бичәр эдллә. Ода Тод бичгәр һанцхн Шинҗәнин Хальмгә әмтн бичҗәд бәәнә. Дөрвн хальмыгин улсин бичг бәәсмн Тод бичги Зая-Пандитар үвлд, 1648 җилд моңһл бичгә сүүрәс бүтәлв. Өндр Орсн Ниицәнд Хальмг келн кирилл үзгәр бичсимн. Монһлмудин Орн Хальмг келн гөрдлҗәнә. Ховд, Увс, Баян өлгә, Көвсугл әмгүдд албн бишәр күүндҗана.


Тодо бичиг (ᡐᡆᡑᡆ ᡋᡅᡔᡅᡎ тодо бичиг) — Дөрвн Хальмг улсин бичиг бәәсмн. Эн бичиг Зая-Пандитар үвлд, 1648 җилд моңһл бичгә сүүрәс бүтәлв. Энүнә цаһан толһад 29 үзгүд бәәнә: А, Э, И, О, У, Ө, Ү, Н, Ң, Х, Һ, Б, П, Ф, С, Ш, Т, Д, Л, М, Ц, Ч, З, Җ, Й, К, Г, Р, В, болн узгүд төвдин болн энетекдин келәр бичх — галигуд гидуг үзгүд нерәдсмн.

Тодо бичиг Хальмг Таңһчд 1924 җилә хөөн элзилла. Ода тод бичгиг Хальмг Таңһчин школд, ик сурһульд сурҗ сурна.

Wbar green3.jpg
Туста заалһуд
Талдан Викимедиа төслүд
Цуг бәәдг Википедин буулһаврин төлә энд хәләтн: Wikipedia portal
Сул толь
Викитоль
Сул келсн үгин саң
Викикелсн
Сул зургин, үзгдлин, соңсврин саң
Викихадһл
Сул йоста бичгин саң
Викимедсн
Секәтә дегтрин саң
Викидегтәр
Цуг Викимедиа төслин таарлһна һазр
Мета Викимедиа