Көдлхнә халхс

Өргмҗин тооцаң

Халхин буулһавруд

Харһх / бүртклх

Демнчнр болн эрктн

Шидрә сольлһн болн сеткүлс

Боомгин тооцан болн тәвлһн

Бики өггцн болн зер-зев

Авч оддг көдлхнә халхс

Күчтә олзлсн халхс

Халхин зер-зев

Инструменты от команды роста

Талдан көлдхнә халхс