Көдлхнә халхс

Одх тал: айлл, хәәвр

Өргмҗин тооцаң

Халхин буулһавруд

Харһх / бүртклх

Демнчнр болн эрктн

Шидрә сольлһн болн сеткүлс

Боомгин тооцан болн тәвлһн

Бики өггцн болн зер-зев

Авч оддг көдлхнә халхс

Күчтә олзлсн халхс

Халхин зер-зев

Талдан көлдхнә халхс

Легенда

  • Обычные служебные страницы.
  • Служебные страницы с ограниченным доступом.