Wikipedia:Яһҗ шин халх эклх

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Тер халх ю кеһәд шин Википедин халх бүтәх туск бичәтә.

Һол селвгүд[иш ясх]

  • Түрүһәр шүүтн: тер нертә аль төртә халх/зүүл бәәҗ бәәнү?
  • Сән шин халх эклх авц: улан заалһиг дахтан. (тодрхаһар цаараньдн)
  • Тодлтн: ахр нүр үг болв чигн зүүлд/халхд кергтә.
  • Wikipedia:Зүүлин нерәдлһн умшад, дигтә-тагта нерәдлһн суңһтн.
  • Һол төр тасрулад, күцц зәңгәр эклтн.

Бәәдг улан заалһас экллһн[иш ясх]

Шин халх эклхәр, та тер халхд заадг заалһиг дахад эклах чаднат.

Википедин халхс умшхла, та бичисн уга халхд заадг заалһс үзнәт (терүнә чиңгә). Бичисн уга халхад заадг заалһас улан өңгәр үзүлсамн. Тер заалһ даххла, та эн бәәдлтә халхд орад болнат:

Та заалһиг дахад бәәдг уга халхд ирв.

Терүг бүтәҗ болхла, дораһар терзид бичтин (дәкәд өггцнә төлә тәәлвр хәләтн).
Та эн һазрт эндүһәр бәәхлә, Хәрү дарциг дартан.

Тегәд тана зүүлин бичиг сексн теегт орултан. Зүүл күцәд, «Хадһлх» дарциг шавдалтан (дораснь). (Урдаснь халхин бәәдл хәләх, «Хәләвр» олзултан.)

Хурдан эклаһан[иш ясх]

Тер бәәдлтә бичиг хайгин мөрәд бичҗ орулх — амр гисн эклһнә арһ:

http://xal.wikipedia.org/wiki/Зүүлин үлгүр

«Бүтәх» заалһиг (ора) дахтн. Тегәд әдл үүлд кетн.

Аҗгалһан. Этот метод может привести к искорёженному названию из-за ошибки реализации браузера. Браузер Firefox 1.5.0.1 в Линуксе страдает от этой ошибки[1].


Аҗгалһан[иш ясх]

  1. http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=329202

Дәкәд[иш ясх]