Зая-Пандит

Wikipedia талас
(Зая Пандит талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр
Zaja2.jpg

Дөрвн хальмг ик багш Оһтурһун Дала Зая-Пандит Намхәжамцан яснь хошуд, отгнь гөрәчен, овгань шаңһас. Тере шаргачен һаха җилде (1699) хуучн Зүн Һар нутугт төрсемин. Түүнә өвк аавнь тер цагин дөрвн өвредет цецнәрн алдаршасн Күңкә-Заяч гиҗ бәәҗ. Күңкә-Заячин олн көвүдәс ууһн көвүнь Баавхин гиһәд бәәҗ. Эн Баавхинд нәәмн көвүн бәәснәс тавдагчень Зая-Пандит мөн.

Зая-Пандитан баһин нернь Шар-Хавг бәәҗ. Тер 1616-ч җилд арвн долатадан тер цагат дөрвн хальмыгиг ахлаҗасн Бәәвһис баатрин үрнә төлә Манҗушри хутугтас сәкл күртҗ, Төвдт күрч һульд орсимн. Арвен җил хату зөргәр ном сурад, олнас ончирсин оюн-билгәрн болын гүүн медрләрн рабҗамба гидг буддин шаҗна гүүн-ухани деед цол харссмн. Түүнә хөөн төвдин олн дацңад багше лам болҗ йовхднь алдр нернь цуг Төвдет туурч, Зая-Пандит гиҗ күндулгудҗ дуудгудудг болсамн, Зая-Бандида гидиг нерн болхала буддын шаҗна тавьш уханд цәәсн күүнде зүүлгдг хамгин деед номин цол мөн.

Зая-Пандит Төвдт хөрн хойр җилиг давулад, 1638-ч җилд тавдгч дүриян Дала ламы болн Банчин богдын зәрлгәр тер цагин хальмыг болн моңһлд бурхана сурһал делгрүлх даалһавир авад, Зүнһар нутугтан хәрҗ ирәд,буйнта ик үүләя эклесмен.


1640-ч җилд Зая-Пандита Оһтурһун Дала тууҗд алдаршасан "Моңһл-хальмыгин ик цаҗин бичиг" тогталһанд орлуцҗ, бурхана шаҗиг цааҗар батрулсмин. 1641—1642-ч җилд Моңһлд, 1645-чи болн 1657-ч җилд Иҗлиин хальмгт күрч бурхна ном дэлгрүлн үүлдусман. 1650—1652-ч җилмүдт хойрдад Төвдет күрч Дала ламла болн Гүүш номин хаанла барлахсман.


1648-чи хулһан җилин үвл Зүн-һарин нутг — Цүй һолын көвәд хамг моңһол келтенрат зөрүлҗ, теднед килвер болһахин төлә тодраха узг зокьян үүлдусмин.

1662-чи җилин намрин дунд сарин 22-ты Зая-Пандит Оһтрһун Дала Төвд тал мөрлех хаалһдан Көк-Нуурин Цәәдмед һаслаңгас нөгцх йос үзүлв.

Дөрвн хальмыгин ик багше Зая-Бандит хату чин, зөргәр сурһульд сурч, эрдемин түүлд күрч, хорҗи ирәд, хамгиги медгч бурхна шаҗиг мандулулҗ, хәр дөрвн хальмыгин төр-йосиг батрулен үүлдусмин.


Зая-Пандит болхла, аһу ик гегәрүлгч, аһу ик номтн, аһу ик орчулгч, аһу ик олна үүлдәч, ойрад-хальмг улсин бичигин келнә улынь тәвегч мөн.

Зая-Пандитан насн туршадан орчулсан олн зәрлг, үндесн, шастр, түүнә. Үүдәсн тод үзг, тер цагас наран тод үзг деер бичигидеҗ үлдсн ик зөөрмүд өдгә цагт мана уудлад баргадаш уга уурхан саң болҗана.