Вики

Wikipedia-с

Вики - интернет ормин болвосрулх эрдеми. Тер эрдемин тәвснәс көлтә кенчен болн болвычен эн ормин өгигциг чиклих чадна. Дәкәд «Вики» - тер эрдмәр тосысан интернет орм.

Учар-утах[ясврлх | кодар ясврлх]

 • Вики болва чигин хәләлгчин немсан угаһар зөвшәнә:
  • Болвычен олзулгечед болвычен халхиг чиклих;
  • Әдыл биш халхусин загат тааврата холвата болулх;
  • Тер холва кехлә, байдаг/байдаг уга халхиг үзүлх.
 • Вики тохнятаһар тосусан, гентекен гиичет кесын орм бәәнү? Уга, Вики - әмтен тосха орлуцулдуг орум.

Чинрид[ясврлх | кодар ясврлх]

 • Болве чигин чиклиләчин таарулуКурсивное начертаниелһна угаһар дала дәкҗ чиклилһанә эв-арһ;
  • Холва-дүрнь кех шишилаң темдеглалһан;
  • Сольһна (халхин янзин) бүртүкүл. Әдлуцүлалһанә болны хәрүлалһанә эв-араһ;
 • Сольһна дарунь олдалһан;
 • Һаргин нер өгагдаг хувалһан;
  • Гипер бичлиһан: халхин болн әңгин загат холвас;
 • Демнчинрин олн.

Сүүр[ясврлх | кодар ясврлх]

Вики орм болулхла, көдлүвар теткүл кергтә. Үлгүрнь, Википедин теткүл - Mediawiki.