Шинҗән

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
Шинҗәнд

Шинҗәнд (ки. 新疆, Xīnjiāng, уй. شىنجاڭ, Shinjang) — Китдин орн-нутгин нег захид (орчулврар «шин һазар») Хальмгуд эндр өдр күртл нигтәр 19 селәнд, 59 әңгд хувагдсар бәәнә. 1998-гч җилд Шинҗәнд ут тооһар — 17 473 500, Хальмгуд 160 200 күн улста тоота болдыг. Улуснь /девлет/Государственн/ келн — Китд, болв, закаһар болхала, баһ келн улсин келн тус-тустан эврә автономдан бас төлҗех зөвтә.

1934-гч җил болсан Шинҗәнә революцин хөөн хуучн Хальмг (Тодо бичиг) дасдаг болцахаҗ. Эндер өдер Шинҗәнд Тодо Бичигәр һурвын газет болн һурвын журнал һарна.

Шинҗәнә педагогик университетд/бакшен ик сурһуль/ Хальмг келнә болн литературин әңг бәәнә. Үрүмчи балһасанд өдр болһан радиоһар Хальмг келәр шин зәңг, соңсохвурмуд өгегденә. Байнһолд, Борталд, Ховгсәәрд Хальмг келәр телепередач бас өгегденә. Шинҗәнә Хальмгуд сәәнәр Хальмг келән медицихәнә. Шинҗәнә Хальмгудын келнед китдин келнәс олзулгадсын оруд үгмүд олн.