Шинҗән

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску
Шинҗәнд

Шинҗәнд (ки. 新疆, Xīnjiāng, тч. شىنجاڭ, Shinjang) — Китдин орн-нутгин нег захд (орчулврар «шин һазр») Хальмгуд эндр өдр күртл нигтәр 19 селәнд, 59 әңгд хувагдсар бәәнә. 1998-гч җилд Шинҗәнд ут тооһар — 17 473 500, Хальмгуд 160 200 күн улста тоота болдг. Улснь /Государственн/ келн — Китд, болв, закаһар болхла, баһ келн улсин келн тус-тустан эврә автономдан бас төлҗх зөвтә.

1934-гч җил болсн Шинҗәнә революцин хөөн Өөрднр хуучн Хальмг (Тод Бичг) дасдг болцхаҗ. Эндр өдр Шинҗәнд Тод Бичгәр һурвн газет болн һурвн журнал һарна.

Шинҗәнә педагогическ университетд/бакшн ик сурһуль/ Хальмг келнә болн литературин әңг бәәнә. Үрмч балһснд өдр болһн радиоһар Хальмг келәр шин зәңг, соңсхврмуд өггднә. Байнһолд, Борталд, Ховгсәәрд Хальмг келәр телепередач бас өггднә. Шинҗәнә Хальмгуд сәәнәр Хальмг келән медцхәнә. Шинҗәнә Хальмгудын келнд китдин келнәс олзлгдсн оруд үгмүд олн.