Шинҗән

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску
Шинҗәнд

Шинҗәнд (ки. 新疆, Xīnjiāng, уй. شىنجاڭ, Shinjang) — Китдин орн-нутугин нег захид (орчулврар «шин һазар») Хальмгуд эндр өдр күртүл нигтәр 19 селәнд, 59 әңгд хувагдасар бәәнә. 1998-гч җилд Шинҗәнд ут тооһар — 17 473 500, Хальмгуд 160 200 күн улста тоота болдыг. Улусни /Девлет/Государственн/ келн — Китд, болв, закаһар болхала, баһ келн улсин келн тус-тустан эврә автономдан бас төлҗех зөвтә.

1934-гч җил болсан Шинҗәнә революцин хөөн хуучин Хальмг (Тодо бичиг) дасдаг болцахаҗ. Эндер өдер Шинҗәнд Тодо бичигәр һурвын газет болн һурвын журнал һарна.

Шинҗәнә педагогик университетд/бакшен ик сурһуль/ Хальмг келнә болн литературин әңг бәәнә. Үрүмчи балһасанд өдр болһан радиоһар Хальмг келәр шин зәңг, соңсохвурмуд өгегденә. Байнһолд, Борталд, Ховгсәәрд Хальмг келәр телепередач бас өгегденә. Шинҗәнә Хальмгуд сәәнәр Хальмг келән медицихәнә. Шинҗәнә Хальмгудын келнед китдин келнәс олзулгадсын оруд үгмүд олын.