Wikipedia:Яһҗ шин халха эклих

Wikipedia талас

Тер халх ю кеһәд шин Бикипедин халх бүтәх туск бичәтә.

Һол селвгүд[иш ясх]

  • Түрүһәр шүүтн: тер нертә аль төртә халх/зүүл бәәҗ бәәнү?
  • Сән шин халх эклх авц: улан заалһиг дахтн. (тодрхаһар цаараньдн)
  • Тодлтн: ахр нүр үг болв чигн зүүлд/халхд кергтә.
  • Wikipedia:Зүүлин нерәдлһн умшад, дигтә-тагта нерәдлһн суңһтн.
  • Һол төр тасрулад, күцц зәңгәр эклтн.

Бәәдг улан заалһас экллһн[иш ясх]

Шин халх эклхәр, та тер халхд заадг заалһиг дахад эклх чаднат.

Бикипедин халхс умшхла, та бичсн уга халхд заадг заалһс үзнәт (терүнә чиңгә). Бичсн уга халхд заадг заалһс улан өңгәр үзүлсмн. Тер заалһ даххла, та эн бәәдлтә халхд орад болнат:

Та заалһиг дахад бәәдг уга халхд ирв.

Терүг бүтәҗ болхла, дораһар терзд бичтн (дәкәд өггцнә төлә тәәлвр хәләтн).
Та эн һазрт эндүһәр бәәхлә, Хәрү дарциг дартн.

Тегәд тана зүүлин бичг сексн теегт орултн. Зүүл күцәд, «Хадһлх» дарциг шавдлтн (дораснь). (Урдаснь халхин бәәдл хәләх, «Хәләвр» олзлтн.)

Хурдн эклһн[иш ясх]

Тер бәәдлтә бичг хайгин мөрәд бичҗ орулх — амр гисн эклһнә арһ:

http://xal.wikipedia.org/wiki/Зүүлин үлгүр

«Бүтәх» заалһиг (ора) дахтн. Тегәд әдл үүлд кетн.

Аҗгллһн. Этот метод может привести к искорёженному названию из-за ошибки реализации браузера. Браузер Firefox 1.5.0.1 в Линуксе страдает от этой ошибки[1].


Аҗгллһн[иш ясх]

  1. http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=329202

Дәкәд[иш ясх]