Математика

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску

Эсв - хуучн беркин, кевин туск ном. Эсв кергтә юмна чинрмүдиг шинҗләд, эниг товчлгч бәәнә.

Һол авц[ясх | иш ясх]

Юмна чинр эсвин келәр иткүл нерәдлнә. Чаңһ ухана тоолврар, онл юмна туск тосхмн. Эн онл эвсин үлгүр бәәнә.

Тууҗ[ясх | иш ясх]

Кипу, инкуд то бичлх олзсн

Колмогорин пандита эн эсвин тууҗа бәәһүлт сана һарһав.

  • Эсвин төрлт - то, аһу, зә болв нань чигн төрмүд һарсн цаг.
  • Амр эсв.
  • Даалһврин шинҗллһн.
  • Ода цагин эсв.

Һол төрмүд[ясх | иш ясх]