Берк

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Берк гидг математикин уг медрл дүүрхин төлə эдллдг бəəнə. Үлгүрлхд, даалһврин һардг дүүр Даалһврин берк нерлдг бəəнə.