Берк

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Берк гидиг математикин уг медрел дүүрхин төлə эдлелдаг бəəнə. Үлгүрлүхд, функцин һардаг дүүр Функцин берк нерледег бəəнə.