Аһулһур шилҗх

Тополоҗик харан

Wikipedia-с
Һурвын цегин {1,2,3} олнин деер зогсодаг тополоҗик харана дервин сурһамаҗ болн хойр сурһамаҗ биш эн зургут үзгҗәнә. Зюнгар дорань бәәдг сурһамаҗ тополоҗик биш юнгад гихлә {2,3} олнд {2} болын {3} ниилвар уга. Барунгар дорань бәәдег сурһмҗ тополоҗик биш юнгад гихлә {1,2} олнод {2} болын {2,3} амдалһан уга.