Тойг

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Тойг гидг аатрулгдсн медрл толгдхин төлə эдллдг бəəнə. Тойгин бичдг темдг болн аатрулгдсн медрл хойриг тойг гиһəд нерлдг бəəнə. Ода цагт Тойгин эдллһн əвр ик болдв - телепон биирклһн, код далдлһн, диг дарань тогтлһн. Математикд тойгин заглһн делгүрəд дала шин медрл багтллад авла: хоосн тойг (ноль), Хасх тойг, Җигтә тойг, Трансцендентн тойг.