Тойг

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску
Подмножества чисел

Тойг гидг аатрулгадсан медрл толгодхин төлə эдлелдег бəəнə. Тойгин бичидг темдег болн аатрулгадсан медрел хойриг тойг гиһəд нерледег бəəнə. Ода цагат Тойгин эдлелһан əвр ик болдав - телепон бииркилһан, код далдалһан, диг дарань тогталһан. Математикд тойгин заглаһан делгүрəд дала шин медрел багталлад авла: хоосын тойг (ноль), Хасх тойг, Җигтә тойг, Трансцендентн тойг.