Аһулһур шилҗх

Функция

Wikipedia-с

Нег олна юмн талдан олна юмынд тольсан аш Функция болдыг. Үлгүрлүхүд, Орс Хальмг Толь Функция болхий, юнгад гихлә Орс Үгс олна орос үг юмн Хальмг Үгс олна хальмг үг юмынд тенд тольдад байна. Математикалық тер юмынс бәәлһан тойг болдыг байна.