Функция

Wikipedia талас

Нег олна юмн талдан олна юмнд тольсан аш Функция болдыг. Үлгүрлүхүд, Орс Хальмг Толь Функция болхий, юнгад гихлә Орс Үгс олна орос үг юмн Хальмг Үгс олна хальмг үг юмнд тенд тольдад байна. Математикд тер юмс бәәлһан тойг болдыг байна.