0

Wikipedia талас

0 (бүтү, хоосн) — немлдг уга тойг. 0 әдл биш немлһна махбуд. Эн бәәдлта 1 холвлһд бәәнә. Хооста холвлһн хоосн болна. Бүтүһәс хувалһх болшго.

Йиртмҗин тойг[ясх | иш ясх]

Хоосн йиртмҗин тойг бәәдг уга гигдсмн. Зәрм талдан орн-нутгт эн буру.

Эсв[ясх | иш ясх]

Заалһуд[ясх | иш ясх]