Хальмг келн

Wikipedia талас
(Өөрдин келн талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр
Нерн Хальмг келн

Хальмг келн (Тодо бичиг: ᡆᡕᡅᠷᠠᡑ ᡘᡄᠯᡄᠨ), талданар Хальмг келн болдыг. Эн келәр кезәнк Дөрвн Хальмг олн әмтен дуһарла, ода цагит Хальмг Таңһчд, Китдин Улс Орнд Шинҗәнд, Көкнуурт, Алшаад, Көлнбүүрт, Монһлмудин Орнд Хальмгдә әмтен дуһарҗана.

1924 җилин хөөн Хальмг Таңһчед тодо бичиг бичәр эдлелә. Ода Тод бичгәр һанцахун Шинҗәнин Хальмгдә әмтен бичҗәд бәәнә. Дөрвн Хальмыгин улсин бичиг бәәсмн Тодо бичги Зая-Пандитар үвлд, 1648 җилд моңһол бичгә сүүрәс бүтәлв. Өндыр Орсн Ниицәнд Хальмг келн кирил үзгәр бичсиман. Монһлмудин Орн Хальмг келн гөрдоҗәнә. Ховд, Увс, Баян өлгә, Көвсегал әмгүдд албан бишәр күүндҗана.

Хальмг келнә кирил цаһан толһа (алфавит)[ясх | иш ясх]

Барин үзг (оньта) Айлһ Нернь Барин үзг (оньта) Айлһ Нернь
Cyrillic letter A.png [а] А Cyrillic letter O.png [о] О
Cyrillic letter Schwa.png [ә] Ә Cyrillic letter Oe.png [ө] Ө
Cyrillic letter Be.png [б] Бэ Cyrillic letter Pe.png [п] Пэ
Cyrillic letter Ve.png [в] Вэ Cyrillic letter Er.png [р] Эр
Cyrillic letter Ghe.png [г] Гэ Cyrillic letter Es.png [с] Эс
Cyrillic letter Shha.png [һ] Һа Cyrillic letter Te.png [т] Тэ
Cyrillic letter De.png [д] Дэ Cyrillic letter U.png [у] У
Cyrillic letter Ie.png [е] Е Cyrillic letter Ue.png [ү] Ү
Cyrillic letter Io.png [йо] Ё Cyrillic letter Ef.png [ф] Эф
Cyrillic letter Zhe.png [ж] Жэ Cyrillic letter Ha.png [х] Ха
Cyrillic letter Zhje.png [җ] Җә Cyrillic letter Tse.png [ц] Цэ
Cyrillic letter Ze.png [з] Зэ Cyrillic letter Che.png [ч] Че
Cyrillic letter I.png [и] И Cyrillic letter Sha.png [ш] Ша
Cyrillic letter Short I.png [й] Ахр И Cyrillic letter Shcha.png [ш'] Ща
Cyrillic letter Ka.png [к] Кэ Cyrillic letter Yeru.png [ы] Ы
Cyrillic letter El.png [л] Эл Cyrillic letter Hard Sign.png уга Җөөлн темдег
Cyrillic letter Em.png [м] Эм Cyrillic letter E.png [е] Э
Cyrillic letter En.png [н] Эн Cyrillic letter Yu.png [н] Ю
Cyrillic letter Ng.png [нг] Аң Cyrillic letter Ya.png [йа] Я

Латин хальмг цаһан толһа[ясх | иш ясх]

Эн цаһан толһиг 1930 — 1938 җилмүдт Советин холвад хальмг келнд олзлдг билә.

A a B b C c Ç ç D d E e Ә ә F f
G g H h I i J j K k L l M m N n
N̡ n̡ O o Ө ө P p R r S s Ş ş T t
U u V v W w X x Y y Z z Ƶ ƶ Ь ь


Тодо бичиг[ясх | иш ясх]

Сүүр халх: Тодо бичиг

Һаза заалһ[ясх | иш ясх]

  • khamagmongol.com/tuuli/tales - Хальмг туульс хальмгар болн орсар - Kalmyk fairy tales in Kalmyk and Russian languages]