Суңһврин Өдр (Америкин Ниицәтә Орн Нутгудин)

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Америкин Ниицәтә Орн Нутгудт Суңһврин Өдр гидг цуг олна йослчнр суңһлх хуульта өдр болдг бәәнә. Эн Суңһврин Өдр Үкр сарин негдгч Сарң өдрин хөөн бәәдг Мигмр өдрт болдг болна.