Суңһврин Өдр (Америкин Ниицәтә Орн Нутгудин)

Wikipedia-с

Америкин Ниицәтә Орн Нутгудт Суңһврин Өдр гидг цуг олна йослчнр суңһлх хуульта өдр болдг бәәнә. Эн Суңһврин Өдр Үкр сарин негдгч Сарң өдрин хөөн бәәдг Мигмр өдрт болдг болна.