Мигмр өдр

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Мигмр өдр - Сарң Үлмҗ хойр өдрин хоорнд бәәдг өдр. Тер нерн Мигмр һарига өдр таана. Йоста хойрдгч долан хонгин өдр бәәнә, зәрм орн-нутгт һурвдгч өдр.