Аһулһур шилҗх

Сарң өдр

Wikipedia-с

Сарң өдр - Нарн Мигмр хойр өдрин хоорнод бәәдег өдр. Тер нерен Сарин (дахуль) өдр таана. Йоста түрүн долан хонгин өдр бәәнә, зәрм орн-нутугт хойрдагче өдр.