Пи

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

(келдв «пи») гидг тогтн төгрглһнə ут диаметрин утд хәрцән тусчад бəəнə.

гидг тогтн бийнь җигтә тойг. Энүнə берк m/n бəəдлтə үүлмр болдг биш, энд m болн n бүкл тойг бəəх зөвтə. Тигəд, энүнə арвдгчта үүлмр төгсхш эс гиҗ давтврхш. Бас, трансцендентн тойг болдг бəəнə, юн гихлə эн тойг заг зерг алҗебрин тоолдлһна аш болдг биш. Эн бəрмт 19 зунҗлн немшн математикин ик күцәвр болв.

Грисн үг Җонс (1706) математичнр мөр һарһдг билə. 1737ч Эйлерин Леонардин күцәврин хөөн цуһар керглҗəнə. Эн үзгн темдгллһн түрүн үзг Грисн үг төгрглһн (περιφέρεια) үндслҗәнə.