Пи

Wikipedia-с

(келдв «пи») гидг тогтн тугриглһанә ут диаметрин утд хәрцән тусчад бәәнә.

гидг тогтн бийнь җигтә тойг. Энүнә берк m/n бәәдлтә рационал болдыг биш, энд m болын n бүкл тойг бәәх зөвтә. Тигәд, энүнә арвадгачта рационал төгсөхаш эс гиҗ давтаврахаш. Бас, трансцендентн тойг болдыг бәәнә, юн гихилә эн тойг заг зерг алгебрин тоолдолһана аш болдыг биш. Эн бәрмәт 19 зунҗулан немшин математикин ик күцәвр болв.

Грисн үг Җонс (1706) математичнир мөр һарһадаг билә. 1737ч Эйлерин Леонардин күцәврин хөөн цуһар кергелҗәнә. Эн үзгн темдеглелһан түрүн үзг Грисн үг тугриглһан (περιφέρεια) үндүсләҗәнә.