Лихтенштейна Нутг

Wikipedia-с

47°8′42″N 9°33′14″E / 47.14500°N 9.55389°E / 47.14500; 9.55389


Лихтенштейн — Европд немш келәр келдг хаана йоста орн-нутг урднь олн бәәсмн. Болв тиим цаг давҗ одв, ода һазр деер ор һанцхн Лихтенштейн гидг нойна медл һанцхн хаана йосна заллтта орн-нутг бәәнә.

Лихтенштейна тууҗнь 1699 җил эклсмн, тер җилд эн нойна медлин тохмин нег күн Рейн һолын тиньгр һазрт түрүн һазр хулдҗ авсн билә. 1712 җил күртл Лихтенштейна кемҗән 160 дөрвлҗн километр болв, 1719 җилд Лихтенштейна үлмә уга бәәлһн батлҗ авгдсмн.

1990-1994 җиләс авн ООН-а ханьд орна, эврә парламентта (ландтаг) цуг нойна медл арвн нег коммунас тогтна, орн-нутгин һардач-нойн Ханс Адаль фон Лихтенштейн. Лихтенштейн кемҗәһәрн баһ болвчн зөвәр бат экономиктә, энд хот-хоолын, текстильн болн электротехническ предприятьмүд бәәнә. Темдглхас, эн нойна медл орн-нутгуд дунд хамгин олар шүднә протезмуд кеҗ һарһна.

Бәәрн әмтнә икнкнь нурһлҗ промышленн предприятьмүдт көдпҗәнә, наадкснь бәец тетклпнә халхар үүлднә. Келхд, нааран җилд 80 миңһн туристнр ФРГ болн Швейцәрәс ирнә. Лихтенштейна девскр һазрин икнкнь зүн үзгмн Альпд бәәнә тер учрар селәнә эдл-ахун халхар көдлҗәх әмтн йир цөөкн.

Лихтенштейн эврә мөңгн уга, тегәд эңд швейцарск мөңг олзлҗана. Государственн бюджетнь йир олз-орута, тиичкәд хамгин ик ору,мөңгнә алвнас цуглулҗ авна, юңгад гихлә эн орн-нутгин алвна процентнь хамгин бичкн болҗ һарчана. Тер учрас энд һазадьн орна фирмс олар эврә әңгсән секнә.

Дәкәд нег соньн йовдл Лихтенштейнд темдглх кергтә, 1868 җиләс нааран эдн дәәнә церг угаһар бәәнә, болв залу болһн җирн насн күртл дәәнә темдглә болҗ тоолгдна. Ода энд тәвн зурһан полицейск кедләчнр цуг кергин диг-дара хәләҗәнә.

Сүл то-дигәр эн нойна медлд 29 миңһн күн бәәнә, терүнәс Ваудц хотл балһснд-5 миңһн күн бәәнә, 1990 җил энд 379 күн төрҗ һарсмн, 162 шин өрк-бүл бүрдәгдв.

Заалт[ясврлх | кодар ясврлх]
 
Европин орн-нутг

Өстрмүдин Орн | Азермудин Орн | Арнагудин Орн | Андормудин Нутг | Хемшудин Орн | Цаһанорсин Орн | Бельҗмудин Нутг | Болгармудин Орн | Босмудин болн Херцегудин Орн | Ватикан Балһсн | Ик Бритишин болн Ар Гәәлгүдин Ниицәтә Нутг | Хунһармудин Орн | Ниицәтә Немшин Орн | Грисин Орн | Гүрҗмүдин Орн | Данскгин Нутг | Гәәлгүдин Орн | Ислгудин Орн | Эспанмудин Нутг | Италмудин Орн | Хасгудин Орн¹ | Кипрудин Орн | Латдин Орн | Литдин Орн | Лихтенштейна Нутг | Лүксин Балһсна Нутг | Масидин Орн | Малтдин Орн | Молдавмудин Орн | Монакин Нутг | Недерлендин Нутг | Ноорскгин Нутг | Польшин Орн | Португишин Орн | Пранцсин Орн | Румудин Орн | Сан Маринмудин Орн | Серпудин Орн | Словакудин Орн | Словенмудин Орн | Туркгудин Орн¹ | Украинмудин Орн | Суһомудин Орн | Хорватин Орн | Хар Уулин Орн | Чекмудин Орн | Свисин Ниицән | Сведин Нутг | Эстдин Орн | Орсин Ниицән¹


Үлмәд девскр һазр: Акротирин болн Декелин Һазр | Аландин Арлс | Гөрнзин Арл | Гибралта Балһсн | Җерсин Арл | Мэнин Арл | Форойсин Арлс | Свалбард | Ян Майенин Арл

Медҗ Гөрдлтә Орн Нутгин буулһавр (үннәр эврән бәәдг): Апсин Таңһч | Косовин Таңһч | Уулта Карабахин Таңһч | Днестр Кевсин Молдавмудин Таңһч | Ар Кипрудин Таңһч | Өвр Өседин Таңһч

¹ Һолар Азин төләд