Аһулһур шилҗх

Үлмҗ өдр

Wikipedia-с

Үлмҗ өдр - Мигмр Пүрвә хойр өдрин хоорнод бәәдег өдр. Тер нерен Меркурий һарига өдр таана. Йоста һурвыдгеч долан хонгин өдр бәәнә, зәрм орн-нутугт дөрвөдгеч өдр.