Аһулһур шилҗх

Меркурий һариг

Wikipedia-с

☿ Меркурий - Нарас маш өөр һариг.