Харан

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
Һурвн цегин {1,2,3} олнин деер зогсдг тополоҗик харана дервн сурһмҗ болн хойр сурһмҗ биш эн зургт үзгҗəнə. Зюнгар дорань бəəдг сурһмҗ тополоҗик биш юнгад гихлə {2,3} олнд {2} болн {3} ниилвр уга. Барунгар дорань бəəдг сурһмҗ тополоҗик биш юнгад гихлə {1,2} олнд {2} болн {2,3} амдлһн уга.