Тополоҗик

Wikipedia-с
Мөбиусин күсм — нег нурһунта нег талта дееркнь. Тополоҗик шинҗилһнә юмин үлгүр
Һарта ааһ болын тор хойрин гомотопик әдлехан

Тополоҗик (гре. τόπος — орн и λόγος — үг, ном') кемҗәллһнә үй, үргүлҗиниг болын үргүлҗин коочилһанд урвушго бәәдег харангин кевсиг (үлгүрлахад, ниилилһан, үзгүдләһан), шинҗилдыг бәәнә. Юмсин метрик кевс (үлгүрлухд хойр цегин зә-завсар) тополоҗик шинҗилдго. Үлгүрлхуд тополоҗикин хәләцәнд һарта ааһ болын тор хойриг йилһиҗ большого.