Тополоҗик

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
Мөбиусин күсм — нег нурһнта нег талта дееркнь. Тополоҗик шинҗилһнə юмин үлгүр
Һарта ааһ болн тор хойрин гомотопик әдлхн

Тополоҗик (грс. τόπος — орн и λόγος — үг, ном) кемҗәллһнə үй, үрглҗниг болн үрглҗн коочилһнд урвшго бəəдг харангин кевсиг (үлгүрлхд, нииллһн, үзгдлһн), шинҗилдг бəəнə. Юмсин метрик кевс (үлгүрлхд хойр цегин зә-завср) тополоҗик шинҗилдго. Үлгүрлхд тополоҗикин хәләцәнд һарта ааһ болн тор хойриг йилһҗ болшго.