Ниилвар

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
Эн зург A нертə болын B нертə олнин ниилвар үзүлжəнə. Негдегче орчам A олн болдыг, хойрдагче орчам B олн болдыг, көк харан A болын B олнин ниилвар болдыг.