Аһулһур шилҗх

Бәәлһан тойг

Wikipedia-с

Рационал тойг (үлгүрлухд, 42 болн −23/129) болын җигтә тойг (үлгүрлухд, Пи) хамдан Бәәлһан тойг болдыг бәәнә. Эс гихлә, Бәәлһан тойг чилши уга үүлмр (үлгүрлухд, 2.4871773339...) болхий. Эс гихлә, Бәәлһан тойг чилш уга һоодон цег болҗана.

Бәәлһан тойг чилш уга һоодон цег болҗана.