Аһулһур шилҗх

Нарн өдр

Wikipedia-с

Нарн өдр - Бембә Сарң хойр өдрин хоорнод бәәдег өдр. Тер нерен Нарна өдр таана. Йоста зурһадгеч долан хонгин амралһана өдр бәәнә, зәрм орн-нутугт тавдыгче өдр.