Аһулһур шилҗх

Немгин

Wikipedia-с
Эн зургт U нертә бүгдә олн зург загин дотрнь бәәнә. A нертә олн көк орчм болдг. Тиигәд, эн зургт Ac немгн A гидг олниг U гидг олнд немгдҗ бәәнә. Тер Ac олнд A бәәдг биш юмс бәәнә.