Меткән:Немгин

Халхин аһулһнь бусд келнд орчулгдад уга.
Wikipedia-с

Эн төрмин нерд Орсин болн Инглишн Бикипедьт талдан болдг. Би Инглишас нерн авлав, юнгад гихлə, санаһан иләр келхлə, Инглишн нерн деер бəəх зөвтə. Орс эврəнь ном тендəс авад билə. Тиигəд маднд алхм болһнд Инглишн Бикипедьт хәләгдх кергтə. Calmouk 08:06, 28 Ноха 2009 (UTC)