Бембә өдр

Wikipedia-с

Бембә өдр - Басң Нарн хойр өдрин хоорнод бәәдег өдр. Тер нерен Бембә һарига өдр таана. Йоста зурһадгеч долан хонгин өдр бәәнә, зәрм орн-нутугт тавдагче өдр.