Даалһувар

Wikipedia талас
(Даалһвр талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр

Нег олна юмн талдан олна юмнд тольсн аш даалһувар болдг. Үлгүрлхд, Орс Хальмг Толь даалһувар болхий, юнгад гихлә Орс Үгс олна орс үг юмн Хальмг Үгс олна хальмг үг юмнд тенд тольдад бәәнә. Математикд тер юмс бәәлһн тойг болдыг бәәнә.