Функция

Wikipedia талас
(Даалһвр талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр

Нег олна юмн талдан олна юмнд тольсан аш Функция болдг. Үлгүрлүхүд, Орс Хальмг Толь Функция болхий, юнгад гихлә Орс Үгс олна орос үг юмн Хальмг Үгс олна хальмг үг юмнд тенд тольдад бәәнә. Математикд тер юмс бәәлһн тойг болдыг бәәнә.