Хаслаһан

Wikipedia-с
5 - 2 = 3
хасулгеч - хасгеч = үлдүл

Хаслаһан — тооһас болын нег немрәс талдан немриг олдыг арифметикин үүлд. Немлеһнә бурушагче үүлд. Хаслаһан хасх темдегәр бичәтә:

Үлгүрнь: 5 - 2 = 3 альмд.

бичигт махбуд хасулгеч гидиг нерәдлеһтә, махбуд хасгеч гидг нерәдлеһтә, болн ашнь искин болын игрекин үлдүл болна.