Аһулһур шилҗх

Ухалдг тойг

Wikipedia-с
Эн зургт Комплексин харан үзгдҗәнә. Һозһр татаснд Ухалдг тойгс бәәдв.

Эсвд Ухалдг тойг bi бәәдлтә тойг болдв, энд b хоосн биш Бәәлһн тойг болдв болн i, i² = -1 цәәлһәтә тойг, талданар Ухалдг бод гидг нертә болдв. Ухалдг тойг bi Бәәлһн тойгар a немх чадна Комплексин тойг a + bi кех тускар, энд a болн b хойр "Бәәлһн хүв" болн "Ухалдг хүв" тер Комплексин тойгин a + bi болдв. Тигәд, Ухалдг тойгс талданар Комплексин тойгс хоосн "Бәәлһн хүвтә" бәәдв. Ухалдг тойгин хойрдгч идрлһн Эсргү Бәәлһн тойг бәәдв.