Аһулһур шилҗх

Комплексин тойг

Wikipedia-с
Эн зург Комплексин тойг үзүгдҗана.

Эсввт Комплексин тойг Бәәлһн тойг болн Ухалдг тойг хойр зүүхтә. Тиигәд, a + bi бичсн болҗана, энд a болн b хойр Бәәлһн тойг болҗана, дәкәд i Ухалдг бод i 2 = −1 бодта болҗана.