Аһулһур шилҗх

Температура

Wikipedia-с
Күслң нег атомт кин температура дундин атома кинетик күчлә холвата. Эн йовулһата зуругт гелиона атомуд 1950 атмосфер дарлтд бәәсн. Тер хора температуратә атомуд лавтарха дундин хурдата болҗана (дуңгшур дәкҗ баһрулсан).

Температура (латин temperatura) юмна дулана кемҗән болҗана. Тодрахаһар, температура нег молекулин дунд күчн загальна. Баһ температура бәәхлә, мадан юмн киитын нерәдленәвидн. Ик бәәхлә, халун.

Термодинамик арһ

[ясврлх | кодар ясврлх]

Цельси кем

[ясврлх | кодар ясврлх]

Фаренгейт кем

[ясврлх | кодар ясврлх]
Зәрм эвин хоорнд холва
экн\учр Кельвин Цельси Фаренгейт
Кельвин (K) = K = С + 273 = (F + 459) / 1,8
Цельси (° C) = K − 273 = C = (F − 32) / 1,8
Фаренгейт (°F) = K · 1,8 − 459 = C · 1,8 + 32 = F