Аһулһур шилҗх

Мөрн сарин 21

Wikipedia-с

Моһа сарин 21 григорин литд 111-гч (немсн җил болхла, 112-гч) җилин өдр болҗана. Шин җил күртл 254 өдрмүд улдв.

  • 753 он эрт цагт — Рум балһсна эклсн цаг.
  • 1921 — Эрмәлин ССР бүрдәлә.
  • 1925 — Чәвәш автоном таңһч Чәвәш АССР-д йовулсн.
  • 1926 — Бурудин АССР бүрдәлә.
  • 1954 — СССР ЮНЕСКО-д орсн цаг.
  • 1955 — «Северный полюс-5» станция эклсн.
  • 1960 — Бразилин шин хотл балһсн Бразилиа болв.
  • 1967 — Эллимудин нутгт хүвсхүл болла.
  • 1989 — Бәәҗң балһснд Тянанмен талвңт 100 миңһн сурһульчнр цулгулв.
  • 2000 — Орс нутга Төрин Дум атомин шүүвр болшго зәрлгт һаран тәвв.

Төрсн әмтн

[ясврлх | кодар ясврлх]

Өңгрсн әмтн

[ясврлх | кодар ясврлх]
Өдәрмүд
Туула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Лу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Моһа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Мөрн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Хөн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Мөчн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Така 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ноха 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Һаха 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Хулһан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Үкр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Бар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31