Зүн һарин нутг

Wikipedia талас
Зүн һарин нутуг зургуд (1720 он)

Зүн һарин нутугДөрвн Хальмыгин уңгин, тууҗилгеч орн нутуг.

Тууҗ[ясх | иш ясх]

 • 1635 — Дөрвн Хальмыгин хурал Зүн Һарин нутуг бүтәҗ [1]. Шин нутугин хан - хун тәәҗ Баатр (1653 он хөөн).
 • 1640 — Ик Цааҗин Бичиг һарв.

Зүн һарин хаад[ясх | иш ясх]

 • Гумче, түрүн Дөрвн Хальмыгин Улусин хан, Хар Хула-тәәҗ.
 • Эрднь-Баатр 1634—1638, 1638 хөөн Эрдень Баатр хун тәәҗ, 1638—1660
 • Сеңг, 1630 онин, Цецен хун тәәҗ нертә, 1660—1671
 • Галдан 1645 онин, Бошигт хун тәәҗ нертә, 1671—1679, Бошигт-хан нертә, 1679—1697
 • Цевң Равдан Эрдень Зоригт хун тәәҗ, 1697—1727
 • Галдан Церен, Эрдень Баатр хун тәәҗ нертә, 1727—1746
 • Цевең Дорҗи, Аҗа Намҗал хун тәәҗ нертә, 1746—1749
 • Дорҗи лам, Эрдень Баатр-хун тәәҗ, 1749—1753
 • Давчи, хун тәәҗ, 1753—1755

Заалһуд[ясх | иш ясх]