Аһулһур шилҗх

Дөрвөлҗин бичиг

Wikipedia-с

Дөрвөлҗин бичиг (төвдәр ཧོར་ཡིག་གསར་པ་, китдәр 蒙古新字 měnggǔ xīnzì (шин моңһл бичиг), моңһлар дөрвөлжин үсэг) Пагба ламар төвдин бичгәс Юан өнчин төрин улсумудын төлә (моңһл, төвд, китд, уйһр келнә) үүлдугдасн негдемл бичилтә болна.

Тууҗ[ясврлх | кодар ясврлх]

Тер цагт олзулгадсан худум бичиг баһар сольгдасын уйһр цаһан толһа билә. Тегәд моңһол кельнә әс дутуһар илрикүлдег. Дәкәд, Бәәҗң балһсн түрүһәд Китдин, Солоңһусин, Төвдин, Моңһолин, Юннана, болын нань чигин хотол балһсн болве. Олн улусин, моңһл ә-зүүһин авцас һалдам нөгә авцата, һолта китд, сәәдчүд болн моңһл залалт хоорнодк хәрлцәнә төр һарһов.

Моңһол богыд Хүвлә хан терүнә төвд Сакья шаҗна багш Пагба ламд цуг гүрүн төлә шин цаһан толһа бүрдәхәр хандла. Пагба эндекег авьяста келн-бичгин номиг, медгедсан төвдин болын эндекг бичгиг сүүр болулад, китдин моңһол хойрин келмүдт зокулв.

Бичигин уңг-дәңг болвучен, терүһәр бичсин кевтә биш боса, уйһр болн моңлоһ кевтә болҗ.

Юникодт[ясврлх | кодар ясврлх]

Phags-Pa
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+A84x
U+A85x
U+A86x
U+A87x