Бурхн Багшин алтн сүм

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
Бурхн Багшин алтн сүм

Бурхн Багшин алтн сүм - Хальмг Таңһчин ик гисн хурл. 2005 оны Бар сарин 27 өдрт номлад болв. Хурл 56 метртә өндр. Дотрнь Европин маш ик (12 метртә) Бурхн Багшин статуй бәәнә.

Тослһн-секлһн[ясх | иш ясх]

Сүм хуучн төмр-бетона завода ормт, Ленинә уульнцд, 2004 җилд Элст балһст орсн Дала ламин гегәнә әдслә, нег җилт өөр тосв. Хурл 2005 оны Бар сарин 27 өдрт секәд болв. Терүнә секлһн Зул байрин болн хальмг улсин көөлһнә өөн сәкв.

Дүрнь[ясх | иш ясх]

Хурл төгәлңдән тавн метр болвас цаһан суврһта, цугтнь 108. Өмн үзгин орлһн һол бәәнә. Сүм дөрвн орлһта, дөрвн үзгтә, мандала зурата. Хурла герин төгәләд, Наланда киидин 17 пандитин статуй болҗана.

Дотр[ясх | иш ясх]

Бурхн Багшин алтн сүм долан давхрта.

 • Негдгч - музей, библиотек, конференц-зал.
 • Хойрдгч - дуган, Бурхн Багшин алтн статуй. Статуин дотр маань, күҗ, эрднь, таңһчин района болвас һазр болн урһмл.
 • Һурвдгч - онц баралхдг хорас (эмчнр, зурхачнр), заалт.
 • Дөрвдгч - Шаҗн ламин өргә, баһ конференц-зал.
 • Тавдгч - Дала ламин өргә.
 • Зурһадгч - көдлхнә хорас.
 • Доладгч - хааһата ламин медитацин хора.

Диг-даран[ясх | иш ясх]

 • 8.30: өдр болһна хальмг улсин болн цуг әмтнә цаһан хаалһин төлә хурал.
 • 14.00, мигмр өдр: түлш йөрәл.
 • 8, 15, 29 өдрт (сарин лит) ик хурал:
  • 8 өдр — Ноһан дәркин мацг өдр.
  • 15 өдр — Манла бурхна мацг өдр.
  • 29 өдр — сәкүсн ном.

Өдр болһна 11 часин хөөн онц баралхин цаг. Дәкәд, хурлд төвдин келнә кичәлд болн йогин ном өгнә.

Заалһ[ясх | иш ясх]

Бурхн Багшин алтн сүм