Бурхн Багшин алтн сүм

Wikipedia талас
Бурхн Багшин алтн сүм

Бурхн Багшин алтн сүм - Хальмг Таңһчин ик гисн хурл. 2005 оны Бар сарин 27 өдрт номлад болв. Хуркл 56 метртә өндр. Дотронь Европин маш ик (12 метртә) Бурхн Багшин статуй бәәнә.

Тослаһан-секлеһан[ясх | иш ясх]

Сүм хуучин төмр-бетона завода ормот, Ленинә уульнцд, 2004 җилд Элст балһст орсон Дала ламин гегәнә әдслә, нег җилт өөр тосв. Хурул 2005 оны Бар сарин 27 өдрөт секәд болв. Терүнә секлеһән Зул байрин болн хальмг улсин көөлһнә өөн сәкв.

Дүрнь[ясх | иш ясх]

Хурул төгәлңдән тавн метр болвас цаһан суврһта, цугутунь 108. Өмн үзгин орлоһан һол бәәнә. Сүм дөрвн орлоһта, дөрвн үзгтә, мандала зурата. Хурула герин төгәләд, Наланда киидин 17 пандитин статуй болҗана.

Дотур[ясх | иш ясх]

Бурхн Багшин алтн сүм долан давхарта.

 • Негдегче - музей, библиотек, конференц-зал.
 • Хойрдагче - дуган, Бурхн Багшин алтн статуй. Статуин дотур маань, күҗ, эрдень, таңһчин района болвас һазр болн урһумал.
 • Һурвыдгеч - онц баралхдг хорас (эмчнр, зурхачнр), заалт.
 • Дөрвидгеч - Шаҗн ламин өргә, баһ конференц-зал.
 • Тавдыгче - Дала ламин өргә.
 • Зурһадгеч - көдлөхнә хорас.
 • Доладгеч - хааһата ламин медитацин хора.

Диг-даран[ясх | иш ясх]

 • 8.30: өдр болһана хальмг улусин болн цуг әмтәнә цаһан хаалһин төлә хурал.
 • 14.00, мигмр өдр: түлш йөрәл.
 • 8, 15, 29 өдрт (сарин лит) ик хурал:
  • 8 өдр — Ноһан дәркин мацг өдр.
  • 15 өдр — Манла бурхна мацг өдр.
  • 29 өдр — сәкүсн ном.

Өдр болһна 11 часин хөөн онц баралхин цаг. Дәкәд, хурлд төвдин келнә кичәлд болн йогин ном өгнә.

Заалһ[ясх | иш ясх]

Бурхн Багшин алтн сүм