Өөрд

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску

Өөрд — (орс. ойраты) Шинҗән гидг Китдин Орн Нутугин нег захд (орчулврар «шин һазр») мана Өөрд əмтн өдр күртл нигтәр 19 хотонд, 59 әңгд хувагдсар бәәнә. 1998-гч җилин ут тооһар 17,473,500 Шинҗәнд бəəдг əмтнəс 160,200 өөрдн күн болдг билə. Китдин Орн Нутгин келн китд болв. Закаһар болхла, баһ келн улсин келн тус-тустан эврә автономдан бас төлҗх зөвтә. 1934-гч җил болсн Шинҗәнə революцин хөөн өөрд əмтн Өөрдин Тод бичг дасдг болцхаҗ. Эндр Шинҗәнд Тод бичгәр һурвн газет болн һурвн журнал һарна. Шинҗәнə багшин ик сурһульд өөрд келнә болн литературин әңг бәәнә. Үрмч балһснд өдр болһн радиоһар өөрд келәр шин зәңг, реклам, художественн соңсхврмуд өггднә. Байнһолд, Борталд, Ховгсәәрд өөрдн келәр телепрограмм бас өггднә. Шинҗәнə өөрд əмтн сәәнәр төрскн келән медцхәнә. Шинҗәнə өөрдн келнд китдин келнәс олзлгдсн үгмүд олн.

Белдлһн[ясх | иш ясх]


Khoyt S.K. Last data by localisation and number of oirad (oirat) (rar) - in russian