Аһулһур шилҗх

Өөрд

Wikipedia-с

Өөрд — (орос. ойраты) Шинҗән гидг Китдин Орн Нутугин нег захд (орчулврар «шин һазр») мана Өөрд әмтн өдр күртл нигтәр 19 хотонд, 59 әңгд хувагдсар бәәнә. 1998-гч җилин ут тооһар 17,473,500 Шинҗәнд бәәдг әмтнәс 160,200 өөрдн күн болдг билә. Китдин Орн Нутгин келн китд болв. Закаһар болхла, баһ келн улсин келн тус-тустан эврә автономдан бас төлҗх зөвтә. 1934-гч җил болсн Шинҗәнә революцин хөөн өөрд әмтн Өөрдин Тод бичг дасдг болцхаҗ. Эндр Шинҗәнд Тод бичгәр һурвн газет болн һурвн журнал һарна. Шинҗәнә багшин ик сурһульд өөрд келнә болн литературин әңг бәәнә. Үрмч балһснд өдр болһн радиоһар өөрд келәр шин зәңг, реклам, художественн соңсхврмуд өггднә. Байнһолд, Борталд, Ховгсәәрд өөрдн келәр телепрограмм бас өггднә. Шинҗәнә өөрд әмтн сәәнәр төрскн келән медцхәнә. Шинҗәнә өөрдн келнд китдин келнәс олзлгдсн үгмүд олн.

Белдлһн[ясврлх | кодар ясврлх]


Khoyt S.K. Last data by localisation and number of oirad (oirat) (rar) - in russian