Өдмг

Wikipedia-с
Парнцсин өдмг

Өдмг - маш баһар, һуйр болн уснас хуурсн хот-хол. Кирин давсн болн одмгин экн немсмн.

Зүгәр өдмгиг тоста, шикрта, балта, цәтә идсмн.