Әәшл:Заһсн

Wikipedia талас

«Заһсн» әәшлк халхс

Эн әәшлд һанцхн халхта.