Аһулһур шилҗх

Үлгүрмүд

Wikipedia-с

Үлгүрмүд - ке сайхан, ахрар келсан цецен үгмүд. Эден бас улусин урн үгин нег әңгень болдаман. Үлгүрмүд олн зүсн төрмүд, байдал-җирһал медүлнә. Үг келсын цагатан үлгүрмүд орулҗ келхелә, күүнә келн сайхарна. Тегәд чигин мана бичәчнир бичисын цагтан үлгүрмүд йир сайнар орминь олҗ олзулна. Сурһульчнар хальмг келән кееһәр, сайнар медҗ авхин кергет, үг келхеләрн үлгүрмүд орулҗ келдег дасх кергетә.

  • «Бий бөк болхала, негиг диилдыг, ухан, эрдем, сурһуль бәәхлә, олыг диилдыг»
  • «Сурһулин экен - җирһал, залхуһин экин - золваң»;
  • «Ухан сурһульд йозур уга, эрдем-сурһульд көгшин уга».