Шинҗәнд бәәдг хальмг

Wikipedia талас
(Шинҗәнд бәәдг өөрд талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр

Шинҗән гидг Китдин Орн Нутгин нег захд (орчулврар «шин һазр») мана Хальмг əмтен өдр күртәл нигтәр 19 хотонд, 59 әңгд хувагдсар бәәнә. 1998-гч җилин ут тооһар 17,473,500 Шинҗәнд бəəдг əмтнəс 160,200 хальмген күн болдг билə. Китдин Орн Нутгин келн китд болв. Закаһар болхла, баһ келн улсин келн тус-тустан эврә автономдан бас төлҗх зөвтә. 1934-гч җил болсн Шинҗәнə революцин хөөн хальмг əмтн Хальмыгин Тодо бичиг дасдуг болцхаҗ. Эндр өдрт Шинҗәнд Тодо бичгәр һурвн газет болн һурвн журнал һарна. Шинҗәнə педагогин университетд хальмг келнә болн литературин әңг бәәнә. Үрмч балһснд өдр болһн радиоһар хальмг келәр шин зәңг, реклам, художественн соңсхврмуд өгднә. Байнһолд, Борталд, Ховгсәәрд өөрдн келәр телепрограмм бас өггднә. Шинҗәнə хальмг əмтн сәәнәр төрскән келән медцхәнә. Шинҗәнə өөрдн келнд китдин келнәс олзлгдсн үгмүд олн.

Nowdays ovog-aymguud[1][ясх | иш ясх]

Mongolia Монгол Улс
Торгууд, Дөрвөд (Дөрвөд дотор Хотон), Баяд, Захчин, Мянгад, Хойд, Дархад, Хошууд, Өөлд, Урианхай
China БНХАУ
Хөх нуур - Хошууд (Дээд Монгол)
Өвөр Монголын Алшаа аймаг - Алшаа Өөлд Хошууд, Эзнээ Торгууд
Шинжаань - Торгууд, Хошууд
Kyrgyzstan Бурууд улс
Сарт-калмак (Хотон-Халимаг)
Russian Federation
Халимаг - Бузава (Бузаава), Торгууд, Дөрвөд, Хойд, Хошууд
USA
Халимаг - Бузава (Бузаава), Торгууд, Дөрвөд

Белделһан[ясх | иш ясх]


  1. Khoyt S.K. Last data by localisation and number of oyirad (oirat) (rar) - in russian Hoyt: localisation and number of oyirad