Чонос

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску

Чонос - Чонса оток — монгол улсин нег хуучн тууҗта оток, өдгə цагт Əрəсəн Федерацд Хальмг Таңһчт, Буряад Республикд болн Иркутск һазрт, Монгол Улст, Хитяд Улсин Республикд Өвөр Монголд бəəнə. Чонос — чон гидг аңгин олн то үг. 13-гч җилин зунд Рашид ад-Дин бичлə, хойр Чарахэ-Лингумин күвүн Чонса оток эклля. Тер хойр күвүнə нерəс Гэнд-Чино болн Улуг-Чино билə. Чарахэ-Лингумин тохм Бодончарас эклцсн — Алан-Гоа --- Бодончар --- Хабичи-баатар --- Дутум-Менеен --- Хайду --- Чарахэ-Лингум. Чарахэ-Лингумин һурвдгч күвүн Амбаһай-хаана эцк. Тиигəд, Чонса отог Борҗигиин отгин нег ясн.


Литератур[ясх | иш ясх]

  • Рашид ад-Дин, Дегтр 1,2
  • Алтн Тобч
  • Лев Николаевич Гумилёв, 1967.
  • Козин 1941