Аһулһур шилҗх

Хү

Wikipedia-с
Хү

Хү - йир күчн салькн.